Strona główna - Aktualności

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

23 października, 2018 Uwaga, otwiera nowe okno.

XXXVII Uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Elblągu

fotW dniu 18 października 2018 r. w budynku Biblioteki Elbląskiej im. Cypriana Norwida przy ul. Św. Ducha 3-7 w Elblągu odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej w Elblągu w związku z zakończeniem kadencji 2014-2018.

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

1. Hejnał elbląski.

2. Powitanie gości.

3. Koncert Elbląskiej Orkiestry Wojskowej z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Przemówienia.

5. Wręczenie podziękowań za kadencję 2014-2018.

6. Zakończenie sesji.

 

06 września, 2018 Uwaga, otwiera nowe okno.

XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Elblągu

XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Elblągu

W dniu 13 września 2018 r. (czwartek) o godz. 10.00 odbędzie XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Elblągu z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomości obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad sesji.

3. Przyjęcie protokołu z sesji XXXV.

4. Informacja z działalności Prezydenta w okresie między sesjami.

5. Informacja na temat zaopatrzenia miasta w ciepło.

6. Podsumowanie działalności Prezydenta Miasta Elbląg za kadencję 2014-2018.

7. Interpelacje radnych.

8. Zapytania radnych.

9. Oświadczenia radnych.

10. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto  Elbląg na lata 2018-2031 za I półrocze 2018 roku - DRUK Nr 1/XXXVI.

11. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Elbląg za I półrocze roku oraz informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego - DRUK Nr 2/XXXVI.

12. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:

1) zmieniający uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu - DRUK Nr 3/XXXVI,

2) zmieniający uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz okreslenia zasad ich zbywani, nabywania i wykupu - DRUK Nr 4/XXXVI,

3) zmieniający uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu - DRUK Nr 5/XXXVI,

4) zmieniający uchwałę w sprawie obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu - DRUK Nr 6/XXXVI,

5) zmieniający uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu - DRUK Nr 7/XXXVI,

6) zmieniający uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu - DRUK Nr 8/XXXVI,

7) zmieniający uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu - DRUK Nr 9/XXXVI,

8) zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2018-2031,

9) zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2018 - DRUK Nr 11/XXXVI,

10) utworzenia na terenie miasta Elbląg odrębnych obwodów głosowania w szpitalach i areszcie śledczym dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Elblągu i Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz dla wyborów Prezydenta Miasta Elbląg zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - DRUK Nr 12/XXXVI,

11) nadania imienia Technikum w Elblągu, wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących - DRUK Nr 13/XXXVI,

12) zmieniający uchwałę w sprawie określenia zadań Gminy Miasto Elbląg finansowanych w 2018 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  - DRUK Nr 14/XXXVI,

13) zmieniający uchwałę nr XXVII/780/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu "Karty Dużej Rodziny", jej wzoru, wzoru wniosku o wydanie "Karty Dużej Rodziny" oraz podstawowego katalogu zniżek - DRUK Nr 15/XXXVI,

14) bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych  miasta i gmin sąsiadujących w dniu 1 listopada 2018 r. - DRUK Nr 16/XXXVI,

15) oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Elbląg - DRUK Nr 17/XXXVI,

16) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki ewidencyjnej nr 90/38 obręb 12 przy ulicy Stoczniowej w Elblągu - DRUK Nr 18/XXXVI,

17) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Owocowej - DRUK Nr 20/XXXVI,

18) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Cichej - DRUK Nr 21/XXXVI,

19) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Elblągu przy ul. Mazurskiej - DRUK Nr 22/XXXVI,

20) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Lotniczej - DRUK Nr 23/XXXVI,

21) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Wyżynnej - DRUK Nr 24/XXXVI,

22) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Elblągu przy Alei Grunwaldzkiej - DRUK Nr 25/XXXVI,

23) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Stanisława Witkiewicza - DRUK Nr 26/XXXVI,

24) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Komeńskiego - DRUK Nr 27/XXXVI,

25) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Elblągu przy ul. Częstochowskiej - DRUK Nr 28/XXXVI,

26) wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Miasto Elbląg wkładu niepieniężnego (aportu) do Elbląskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - DRUK Nr 29/XXXVI,

27) ustalenia Regulaminu targowiska miejskiego w Elblągu przy ul. Pułkownika Stanisława Dąbka - DRUK Nr 30/XXXVI,

13. Przyjęcie obwieszczeń Rady Miejskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały:

1) Obwieszczenie Nr 79/XXXVI/2018 rady Miejskiej w Elblągu w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia "Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Elbląg" - DRUK Nr 31/XXXVI.

14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

15. Sprawy bieżące.

16. Zakończenie obrad sesji.

 

29 czerwca, 2018 Uwaga, otwiera nowe okno.

XXXV Sesja Rady Miejskiej w Elblągu - II część

XXXV Sesja Rady Miejskiej w Elblągu  - II część.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000) została zwołana XXXV sesja Rady Miejskiej w Elblągu na dzień 28 czerwca 2018 r., w trakcie której Rada Miejska podjęła wniosek o przerwanie obrad sesji.

W związku z powyższym w dniu 6 lipca 2018 r. o godz. 12:00 nastąpi wznowienie obrad sesji z następującym porządkiem obrad:

12. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:

1) wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Lotniczej na rzecz Aeroklubu Elbląskiego oraz udzielenia bonifikaty  - DRUK Nr 43/XXXV,

2) przekazania do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gdańsku projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Elbląg - DRUK Nr 47A/XXXV.

4a. Informacja nt. zagrożeń w zaopatrzeniu miasta w ciepło.

17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

18. Zakończenie obrad sesji.

 

22 czerwca, 2018 Uwaga, otwiera nowe okno.

Terminarz dyżurów w lipcu i sierpniu 2018 r.

Terminarz dyżurów w lipcu i sierpniu 2018 r.

 

21 czerwca, 2018 Uwaga, otwiera nowe okno.

XXXV Sesja Rady Miejskiej w Elblągu

W dniu 28 czerwca 2018 r. (czwartek) o godz. 10.00 odbędzie się XXXV Sesja Rady Miejskiej w Elblągu z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad sesji.

3. Przyjęcie protokołu z sesji XXXIV.

4. Informacja z działalności Prezydenta w okresie pomiędzy sesjami.

5. Interpelacje i zapytania.

6. Oświadczenia radnych.

7. Sprawozdanie z działalności Inspekcji Weterynaryjnej na terenie gminy Miasto Elbląg w 2017 roku - DRUK Nr 1/XXXV.

8. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Miasto Elbląg za 2017 rok - DRUK Nr 2/XXXV.

9. Informacja dot. dalszych działań Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu związanych z konsolidacją elbląskich szpitali miejskich w roku 2016 - DRUK Nr 4/XXXV.

10. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy pomiędzy Gminą Miasto Elbląg a organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku
2017 - DRUK Nr 5.

11. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Elbląg za 2017 ok - wraz z projektami uchwał w sprawie:

1) zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Elbląg za rok 2017 - DRUK Nr 6/XXXV,

2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 - DRUK NR 7/XXXV,

3) udzielenia absolutorium - DRUK NR 8/XXXV,

4) nieudzielenia absolutorium - DRUK Nr 9/XXXV.

12. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:

1) nadania nazwy nowemu placowi w mieście Elbląg - DRUK Nr 10/XXXV,

2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2018-2031 - DRUK NR 11/XXXV,

3) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2018 - DRUK Nr 12/XXXV,

4) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu za rok 2017 - DRUK Nr 13/XXXV,

5) zmieniająca Statut Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu - DRUK Nr 14/XXXV,

6) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji w Elblągu za rok 2017 - DRUK Nr 15/XXXV,

7) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Miasto Elbląg na 2018 rok - DRUK
Nr 16/XXXV,

8) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Elbląga 2020+" - DRUK Nr 17/XXXV,

9) nadania nazwy "Wiadukt 100-lecia Odzyskania Niepodległości" wiaduktowi położonemu w Elblągu przebiegającemu nad torami kolejowymi linii Gdańsk-Olsztyn
wzdłuż ulicy Lotniczej - DRUK Nr 18/XXXV,

10) zasad i trybu przyznawania Nagrody Artystycznej Prezydenta Elbląga, Nagrody "Wydarzenie Roku", Nagrody "Kreator Kultury" - DRUK Nr 19/XXXV,

11) Zasad i trybu przyznawania Stypendium Kulturalnego Miasta Elbląg - DRUK Nr 20/XXXV,

12) zasad i trybu przyznawania Stypendiów Artystycznych Miasta Elbląg - DRUK Nr 21/XXXV,

13) zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na obszarze Gminy Miasto Elbląg - DRUK Nr
22/XXXV,

14) zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorów przedszkoli,
szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg - DRUK Nr 23/XXXV,

15) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie  miasta Elbląga - DRUK Nr 24/XXXV,

16) wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie miasta Elbląg - DRUK Nr 25/XXXV,

17) zmiany w Uchwale NR XVI/349/2008 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 11 września 2008 roku w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Elbląga miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz zakazu ich sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia - DRUK Nr 26/XXXV,

18) zmian w Uchwale Nr XXXIII/686/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału miasta Elbląga na stałe obwody głosowania - DRUK
Nr 27/XXXV,

19) wyrażenia zgody na dobrowolne umorzenie bez wynagrodzenia udziałów Gminy Miasto Elbląg w spółce Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością poprzez obniżenie kapitału zakładowego - DRUK Nr 28/XXXV,

20) udzielenia w 2018 r. dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdującym się na
terenie Gminy Miasto Elbląg - DRUK Nr 29/XXXV,

21) aktualizacji "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Elbląga" - DRUK Nr 30/XXXV,

22) wykonania zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie korony drzewa pomnika przyrody NR 14/1998 znajdującego się na terenie Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Henryka
Sienkiewicza przy ul. Adama Mickiewicza 41 w Elblągu, na działce ewidencyjnej Nr 316/4, obręb 16 - DRUK Nr 31/XXXV,

23) wykonania zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie korony drzewa pomnika przyrody Nr 17/1998 znajdującego się na terenie Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Henryka
Sienkiewicza przy ul. Adama Mickiewicza 41 w Elblągu, na działce ewidencyjnej Nr 316/4, obręb 16  - DRUK Nr 32/XXXV,

24) wykonania zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie korony drzewa pomnika przyrody Nr 226/1996 znajdującego się w prasie drogowym ul. Fromborskiej w Elblągu,
na działce ewidencyjnej Nr 93, obręb 27 - DRUK Nr 33/XXXV,

25) zmieniająca uchwałę  w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Elbląg - DRUK Nr 34/XXXV,

26) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- DRUK Nr 35/XXXV,

27) zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Miasto Elbląg na sektory odbierania odpadów komunalnych - DRUK Nr 36/XXXV,

28) zmieniająca uchwałę w sprawie cen biletów za przejazdy osób i przewóz bagażu oraz innych opłat obowiązujących w środkach komunikacji miejskiej w granicach
administracyjnych miasta i gmin sąsiadujących - DRUK Nr 36a/XXXV,

29) zmieniająca uchwałę w sprawie cen biletów za przejazdy osób i przewozu bagażu oraz innych opłat obowiązujących w środkach komunikacji miejskiej w granicach
administracyjnych miasta i gmin sąsiadujących - DRUK Nr 37/XXXV,

30) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Elblągu przy ul. Piaskowej, przeznaczonych pod budowę boksów garażowych - DRUK Nr
38/XXXV,

31) wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 5, położonego w Elblągu przy ul. Jana Myliusa 3 - DRUK Nr 39/XXXV,

32) wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 1A, położonego w Elblągu przy ul. Browarnej 12 - DRUK Nr 40/XXXV,

33) wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego, położonego w Elblągu przy ul. Królewieckiej 147 - DRUK Nr 41/XXXV,

34) wyrażenia zgody na podjęcie czynności zmierzających do realizacji Programu "Mieszkanie Plus" na terenie Miasta Elbląga - DRUK Nr 42/XXXV,

35) wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Lotniczej na rzecz Aeroklubu Elbląskiego oraz
udzielenia bonifikaty - DRUK Nr 43/XXXV,

36) zwrotu udzielonej bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - DRUK Nr 44/XXXV,

37) ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Elbląg - DRUK Nr 45/XXXV,

38) przekazania skargi według właściwości - DRUK Nr 46/XXXV,

39) skargi na Prezydenta Miasta - DRUK Nr 47/XXXV.

13. Przyjęcie obwieszczeń Rady Miejskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały:

1) Obwieszczenie Nr 78/XXXV/2018 Rady Miejskiej w Elblągu w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Miejskiemu św. Jana Pawła II w Elblągu - DRUK Nr 48/XXXV.

14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

15. Sprawy bieżące.

16. Zakończenie obrad sesji.

 

 

 

Strona 1 z 17

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Polecane artykuły

05 - 10 - 2016

Rafał Traks: Sport narzędziem promocji i budowania przewagi konkurencyjnej.

Sport jest skutecznym elementem promocyjnym o bardzo wysokim potencjale. Może też być z powodzeniem wykorzystywany jako element budowy przewagi konkurencyjnej miast i regionów. Niestety niewiele miast w Polsce wykorzystuje sport jako narzędzie promocji oraz element budowania przewagi konkurencyjnej. Nasze miasto jest tego najlepszym przykładem. Dzięki szeroko rozumianym działaniom sportowym miasto ma szansę uczestniczyć w życiu społecznym swoich obywateli. Promocja przez sport może być łatwym i skutecznym narzędziem komunikacji z otoczeniem oraz podkreślać przywiązanie mieszkańców do terytorium a, co ważniejsze, poczucie odpowiedzialności za sprawy lokalne.

Więcej …

 

04 - 20 - 2015

Maria Kosecka: Chrońmy dzieci

W 2010 roku w Siedlcach zaginęła roczna dziewczynka - Nikola. Do tej pory jej nie odnaleziono. Ze statystyk prowadzonych przez Centrum Poszukiwania osób Zaginionych ITAKA wynika, że wśród zaginionych dzieci najwięcej jest nastolatków, natomiast dzieci najmłodsze stanowią najmniejszą liczbę zaginięć. Ich przyczyną jest brak odpowiedniej opieki. Nie każdy z nas zdaje sobie sprawę, jak niebezpieczne jest przebywanie dzieci poza domem bez opieki osób dorosłych - członków rodziny, nauczycieli, opiekunów. Radna Maria Kosecka apeluje do mieszkańców.

Więcej …

 

Elbląg w sieci

Facebook Twitter Youtube Google Bookmarks

Galerie zdjęć

  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości